Business&Relax

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naszego serwisu.

§ Postanowienia ogólne regulaminu

 1. Regulamin określa zasady prezentacji hoteli/firm w serwisie Businessandrelax.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Administratorem.
 3. Warunkiem wyświetlania pełnej prezentacji obiektu jest terminowe uiszczanie Opłaty Abonamentowej.
 4. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usług reklamowych prowadzonych przez Administratora na rzecz Klienta.
 5. Umowa może być zawarta na okres 1 roku kalendarzowego.
 6. Za datę zawarcia umowy uważa się datę udzielenia zlecenia i akceptacji warunków przez Klienta.
 7. Opłata Abonamentowa jest pobierana z góry za cały okres rozliczeniowy.
 8. Do Opłaty Abonamentowej za Usługę doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury VAT.
 9. Opłata Abonamentowa opłacana jest na podstawie wystawionej Faktury VAT – przesłanej drogą mailową na wskazany adres e-mail oraz listem poleconym.
 10. Klient zobowiązuje się do zapłaty należności za wystawioną Fakture Vat na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
 11. Administrator zobowiązuje się do umieszczenia wszelkich informacji dotyczących obiektu Klienta na podstawie materiałów uzyskanych od Klienta drogą telefoniczną bądź elektroniczną.
 12. Administrator nie odpowiada za usterki wynikające z przyczyn niezależnych od administrującego.
 13. Klient odpowiada w pełni za treść zamieszczonego wpisu.
 14. Klient dodając informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Portal Businessandrelax w celach promocyjnych. Jednocześnie zapewnia o nieudostępnianiu danych odbiorców, do których kierowane są mailingi. 
 15. Klient ma pełną możliwość zmian danych teleadresowych, opisów, zdjęć umieszczonych we wpisie bez ograniczeń w ciągu roku kalendarzowego: to jest w czasie trwania abonamentu.
 16. Klient decydując się na współpracę poświadcza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Jego akceptacją.
 17. Złamanie przez Klienta postanowień zawartych w umowie lub regulaminie skutkuje natychmiastowym usunięciem z serwisu bez prawa sprzeciwu oraz zwrotu pieniędzy.
 18. Właściciel serwisu Businessandrelax zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu uprzednio informując o tym Klienta drogą elektroniczną.
 19. Ostatnia aktualizacja regulaminu: 15/02/2023r

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Karolina Zawadzka: 533-495-714,   [email protected]

          lub:

731-221-761   ,   [email protected]

nr konta bankowego: 23 1050 1764 1000 0092 0624 7331

Newsletter
close slider

Zapisz się do newslettera